Algemene Voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: iedere natuurlijke of
rechtspersoon die een bedrijf in de modeen/of
schoenendetailhandel uitoefent;
b. consument: een natuurlijke persoon die,
niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, als klant modeartikelen
en/of schoenen afneemt of in reparatie
geeft bij de ondernemer;
c. onder modeartikelen en/of schoenen
worden tevens begrepen andere aan deze
branches verwante artikelen voor zover zij
worden verkocht door de onder a. bedoelde
ondernemer;
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op
koopovereenkomsten en op overeenkomsten
tot het maken c.q. vermaken/repareren van
modeartikelen en schoenen, die worden
gesloten tussen een ondernemer en een
consument.
Artikel 3 OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders
blijkt of anders is overeengekomen, een
geldigheidsduur van twee weken, te rekenen
vanaf de datum van ontvangst.
Artikel 4 VOORUITBETALING
De ondernemer is gerechtigd om bij het
aangaan van de overeenkomst een
vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50%
van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te
worden overeengekomen. Wordt een
aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de
ondernemer de consument een kwitantie en
eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij
eventueel ontbreken van een schriftelijke
overeenkomst en/of
kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van
het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde
bedrag en/of het eigendom door partijen met
alle middelen rechtens worden bewezen.
Artikel 5 RUILING
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de
consument recht op ruiling van het
gekochte modeartikel en/of de gekochte
schoenen, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a. ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of
indien anders overeengekomen: binnen
de dan afgesproken termijn) na
aankoop van het gekochte modeartikel
en/of de schoenen tegen overlegging
van de originele kassabon c.q. factuur;
b. het modeartikel en/of de schoenen
worden geretourneerd met de originele
verpakking en zijn nog niet gedragen;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing
op afgeprijsde modeartikelen en/of
schoenen. Ook kan geen ruiling
plaatsvinden van modeartikelen en/of
schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat
wil zeggen speciaal op maat gemaakt of
anderszins aangepast voor de consument,
en voor artikelen die op uitdrukkelijk
verzoek van de consument door de
ondernemer besteld zijn.
Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN
RECHT VAN RETENTIE
1. De ondernemer kan zich de eigendom voor
van alle door hem geleverde modeartikelen
en/of schoenen voorbehouden. De
consument wordt pas eigenaar van de
gekochte modeartikelen en/of schoenen als
hij de koopprijs en het eventueel meerdere
verschuldigde volledig aan de ondernemer
heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie
(terughouding) uitoefenen, wanneer de
consument tekortschiet in de voldoening
van een opeisbare verplichting, tenzij de
tekortkoming deze terughouding niet
rechtvaardigt.
Artikel 7 ONTBINDING, OMZETTING EN
OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in
de nakoming van zijn verplichtingen geeft
aan de consument de bevoegdheid om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien
haar bijzondere aard of geringe betekenis –
deze ontbinding met haar gevolgen niet
rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet
blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de
bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer
de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan
de consument hem schriftelijk meedelen
vervangende schadevergoeding te eisen in
plaats van nakoming. Deze omzetting is
niet mogelijk, indien de tekortkoming –
Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Mode- en Schoenenbranche
gezien haar ondergeschikte betekenis –
deze niet rechtvaardigt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke
tekortkoming die de ondernemer niet kan
worden toegerekend. Toerekening vindt
niet plaats als de tekortkoming niet is te
wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk door de ondernemer op de
hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het
adres van de consument niet aan de
ondernemer bekend is gemaakt, noch
redelijkerwijs bekend kan zijn.
Artikel 8 LEVERINGSTERMIJN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op
het moment dat de ondernemer de
consument in het bezit van het gekochte
modeartikel of de gekochte schoenen stelt
c.q.- bij weigering na schriftelijke
ingebrekestelling tot afname – kan stellen.
Na aflevering gaat het risico van de
modeartikelen en/of schoenen over op de
consument.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste
termijn, tenzij partijen een vermoedelijke
termijn overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vaste dan wel
vermoedelijke leveringstermijn dient de
consument de ondernemer schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij alsnog een
redelijke termijn voor de nakoming wordt
geboden. Onder redelijke termijn wordt
verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke
levertijd met een maximum van een maand.
Gaat de ondernemer binnen deze nadere
termijn niet tot aflevering over, dan heeft de
consument het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden
te verklaren en/of schadevergoeding te
verlangen. De ondernemer is slechts
gehouden die schade te vergoeden die in
een zodanig verband met de overschrijding
staat, dat zij haar mede gezien de aard van
de aansprakelijkheid en de aard van de
schade kan worden toegerekend.
4. Bij overschrijding van de uiterste
leveringstermijn heeft de consument het
recht zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of
schadevergoeding te verlangen, onder
overlegging van het bewijs van die schade.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer
de aflevering blijvend onmogelijk is
geworden of anderszins is gebleken dat de
ondernemer zijn verplichtingen uit de
koopovereenkomst niet zal nakomen.
Artikel 9 GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het
geleverde modeartikel en/of de schoenen
beantwoorden aan de overeenkomst
(conformiteit). De ondernemer staat er
bovendien voor in dat het modeartikel en/of
de schoenen die eigenschappen bezitten
die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig
zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik
voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat evenwel niet in voor
gebreken alsmede daaruit voortvloeiende
schade die na de oplevering van de
modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan
als gevolg van ondeskundig gebruik of
gebrek aan zorgvuldigheid, of die het
gevolg zijn van veranderingen of reparaties
die de consument of derden aan het
geleverde hebben aangebracht.
3. De consument behoudt volledig zijn
wettelijke garantierechten, los van hetgeen
in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de
ondernemer afgegeven handelsgarantie.
Artikel 10 BETALING
1. Het aan de ondernemer verschuldigde
bedrag dient direct bij aflevering tegen
bewijs van kwijting aan hem te worden
voldaan, tenzij partijen anders
overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden
geldt een betalingstermijn van maximaal
veertien dagen na ontvangst van de factuur
door de consument, tenzij een andere
betalingstermijn is overeengekomen. De
consument is automatisch in verzuim
wanneer hij na het verstrijken van deze
betalingstermijn het verschuldigde bedrag
niet heeft betaald.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt
de ondernemer hem een
betalingsherinnering, waarin hij de
consument op zijn verzuim wijst en waarin
hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen
een termijn van veertien dagen na
Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Mode- en Schoenenbranche
ontvangst van deze betalingsherinnering
het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet, is de
ondernemer bevoegd zonder nadere
aankondiging tot invordering van het
verschuldigde bedrag over te gaan.
Artikel 11 WETTELIJKE RENTE EN
BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd
bedrag heeft de ondernemer de
bevoegdheid de wettelijke rente in rekening
te brengen, te rekenen vanaf de dag van
intreding van het verzuim ingevolge artikel
10 van deze voorwaarden tot aan de dag
van betaling.
2. De door de ondernemer in redelijkheid
gemaakte buitengerechtelijke kosten met
een minimum van € 35 komen voor
rekening van de consument.
Artikel 12 GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de
partijen de reeds verrichte prestaties, zoals
bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct
ongedaan te maken. De ondernemer is
gerechtigd op de terug te geven koopsom een
redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen
in het geval de consument de gekochte
modeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.
Artikel 13 KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte
modeartikelen, schoenen en/of andere
klachten over gebreken in de uitvoering van
de overeenkomst dienen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden
na constatering daarvan, bij de ondernemer
te worden ingediend.
2. De consument dient zijn klachten bij
voorkeur schriftelijk aan de ondernemer
kenbaar te maken.
3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te
kunnen maken, dient de consument op
verzoek van de ondernemer aan te tonen,
dat de overeenkomst waarop de klacht
betrekking heeft met deze ondernemer is
gesloten. De consument wordt aangeraden
hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs
van inname ter reparatie c.q. het bewijs van
opdracht tot het maken van het modeartikel
en/of de schoenen te bewaren.
Artikel 14 GESCHILLEN
Geschillen tussen de consument en de
ondernemer over de totstandkoming of de
uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde modeartikelen en/of schoenen,
kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.
Artikel 15 NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn verklaard,
zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Artikel 16 AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van
aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze
voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij
schriftelijk tussen de ondernemer en de
consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door
middel van een kassa- of bestelbon, of indien
zulks in de winkel aantoonbaar publiek
kenbaar is gemaakt.